NUDGE

Norwegian User and Development Group Edx  er en forening som arbeider for å fremme åpne og nasjonale digitale læreverk og MOOCs på Open edX-plattformen. Vi vil bidra til å utvikle et Norgesnett av digitale ressurser for studentaktiv læring. Medlemmene, som kan være både institusjonelle og individuelle, bidrar med dokumentfaglig, faglitterær, multimedial og organisatorisk kompetanse.

Interessenter i NUDGE er bl.a.

  • Bokskapet – Universitetsbiblioteket, OsloMet – storbyunIversitetet.
  • NTNU/Drive – Norges teknisk-vitenskapleige universitet.
  • (Studiesenteret.no AS – OsloMet – storbyuniversitetet.)
  • (UiT MOOC – Norges arktiske universitet)
  • (UNIT – Plattformleverandør, Digitale læringsressurser og Open edX)
  • MOOCAHUSET

Innovasjon

NUDGE er et initiativ for å fremme større grad av innovasjon i høyere utdanning.

Nyskaping krever samhandling på tvers av fagdisipliner, yrker og aktører i samfunnet rundt oss. Vi skal være nysgjerrige og åpne i møte med samfunns-, arbeids- og næringsliv, og utvikle ny kunnskap som gir løsninger på morgendagens utfordringer.

Hentet fra Digital strategi, OsloMet

Dette handler om å styrke innovasjon, verdiskaping og  entreprenørskap som sentrale elementer i utdanning og forskning. Man må gjøre digital og teknologisk kompetanse til en integrert del av studier og fagmiljøer, tilby desentralisert undervisning med digitale undervisningsformer og legge til rette for nye studentaktiviserende arbeidsformer i undervisningen. Tverrfaglighet og tverrinstitusjonelt arbeid er her viktige drivere.

Dette er gode prinsipper som også ofte tas inn som program- og strategierkæringer. Men utdanningsinstitusjonene har også tradisjoner og strukturer som i blant kan hindre slike innovative tilnærminger. NUDGE prøver å bidra her gjennom å være et interessefellesskap for institusjoner, bedrifter, institusjonelle ledd og enkeltpersoner. De forenes rundt en enkel og veldefinert målsetting:

  • Å fremme publisering av åpne og nasjonalt rettede digitale læreverk på Open edX-plattformen.

Paraplyorganisering

Vi kan se dette som en form for paraplyorganisering.

Paraplyen definerer og opprettholder rammer rundt organisert virksomhet. I rammen og under paraplyen finner vi et sett av ressurser som ferdighet og kompetanse; utstyr og infrastruktur; pengemidler og arbeidstid.

Til arbeidet hører et varierende sett av større og mindre tiltak. De handler alle direkte og indirekte om å få publisert og tatt i bruk digitale læreverk.